O studium

                          Studium Wychowania Fizycznego na Politechnice Poznańskiej

 • RYS HISTORYCZNY

  I .

  Zorganizowanie ćwiczeń wychowania fizycznego w naszej Uczelni zostało powierzone przez J.M. Rektora prof. Orgelbrandta mgr. Stanisławowi Kostaszukowi na początku 1951 roku. Podstawą prawną powstania Studium Wychowania Fizycznego było rozporządzenie Ministra Oświaty i Ministra Zdrowia z dnia 5.I.1950 r. o obowiązku wychowania fizycznego studentów I i II roku studiów.

  Uruchomienie ćwiczeń w Politechnice Poznańskiej nastąpiło 8 marca 1951 roku. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 26.V.1952 r. powołano z dniem 1 września 1952 r. Studium Wychowania Fizycznego. Pierwszym kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego został mgr Stanisław Kostaszuk, a jego zastępcą mgr Jan Dzianott.

  W tym samym czasie powstaje Koło Uczelniane AZS, które w 1957 roku zostaje przekształcone w Klub Uczelniany AZS.

  W 1954 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wydało Regulamin Studium oraz program, w którego opracowaniu brali udział między innymi Stanisław Kostaszuk i Adam Silski. W 1974 roku wszystkie Studia Wychowania Fizycznego zostają przemianowane na Studia Wychowania Fizycznego i Sportu.

  Początki działalności Studium były bardzo skromne, gdyż z konieczności zajęcia odbywały się w dwóch małych salkach gimnastycznych Szkoły Podstawowej przy ul. Jarochowskiego w godzinach wieczornych, a następnie w większej już sali przy ul. Różanej.

  W następnych latach zajęcia odbywały się na obiektach AZS przy ul. Pułaskiego, KS "Posnania" , POSiR przy ul. Chwiałkowskiego oraz w różnych salach szkół podstawowych, aż wreszcie w maju 1995 roku zostaje oddana do eksploatacji duża sala w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej.

  W roku akademickim 1996 / 97 dysponujemy już salą dużą, salą małą oraz bogato wyposażoną siłownią wraz z całym zapleczem sanitarnym.Obecnie większość zajęć odbywa się w naszym obiekcie. Wyjątek stanowią zajęcia z narciarstwa, pływania, turystyki rowerowej, wspinaczki, łyżworolek i samoobrony.

  Dr Stanisław Kostaszuk pełnił funkcję kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przez 36 lat do 1988 roku, a jego zastępcami byli : mgr Jan Dzianott, a od 1972 r. dr Adam Silski, mgr Zbigniew Waliszewski oraz mgr Włodzimierz Wegwerth.

  Od roku 1988 do 1990 kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu był dr Adam Silski a jego zastępcami mgr Adam Rohnka i mgr Andrzej Steczko. Od 1.IX.1990 roku kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu został mgr Wiesław Kwiek a zastępcami od 1.X.1991 r. mgr Maria Elzanowska i mgr Wojciech Weiss. Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu pracuje w dwuosobowym składzie - kierownik Wiesław Kwiek i zastępca Maria Elzanowska.

  II.

  Wraz z rozwojem Uczelni rozwijała się kadra nauczycielska Studium Wychowania Fizycznego . W 1951 r. pracownikami Studium byli: mgr Stanisław Kostaszuk - kierownik, Jan Dzianott - zastępca, Lidia Haręźlak i Antoni Maćkowiak. W następnym roku mgr Harężlak zastąpiła Anna Burdzińska a Maćkowiaka Adam Silski. Ten stan osobowy utrzymał się do 1966 roku. W 1966 roku do pracy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Poznańskiej zostali przyjęci mgr mgr Zbigniew Waliszewski i Karol Telenga , w 1968 Włodzimierz Wegwert, a w 1969 Wiesław Kwiek. Kolejni zatrudnieni nauczyciele to : Maria Elzanowska, Andrzej Steczko, Edmund Kamiński, Halina Wierzbicka, Jerzy Pyda, Adam Rohnka, Eugeniusz Skrycki, Michał Skowron, Maria Rozpiątkowska, Halina Derda, Wojciech Weiss i Marek Jankowiak.

  W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku pracownikami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Poznańskiej zostali : Agata Ostrowska, Kinga Pawlaczyk-Chudy, Waldemar Mendel, Waldemar Olejniczak, Robert Witkowski i Bartosz Gogolewski, a w 2000 roku do pracy została przyjęta Anna Baranowska. Przez pewien  czas na godzinach zleconych zatrudnieni byli lekarze dr Janusz Rachlewicz i dr Zygmunt Przybylski oraz trenerzy : Tadeusz Czubryj, Wojciech Kowalczyk i ppłk. Jan Sidor. Kadrę administracyjną Studium stanowili: Tadeusz Galuba, Kazimiera Gawrylczyk, Krystyna Onak, Anna Szmytkowska, Leokadia Forysiak, Maciej Kowalczyk, a nastepnie Barbara Stolska-Januszczak i Zbigniew Terepka.

  III.

  Zadania dydaktyczne w początkowym okresie związane były z zapewnieniem sobie najlepszych warunków obiektowych, w których można było realizować zadania programowe. Trwało to dość długo zanim można było wyjść z ciasnych salek gimnastycznych do obiektów większych i specjalistycznych. Związane to było z brakiem odpowiednich obiektów sportowych w Poznaniu (jeden basen).

  W 1953 r. pracownicy Studium (Kostaszuk, Silski) byli współtwórcami Ogólnopolskiego Programu Wychowania Fizycznego dla Szkół Wyższych, a w 1974 współredaktorami zasobu materiału ćwiczebnego oraz programu wydanego przez Resort. Byli również twórcami Ośrodka Metodycznego dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół wyższych m.Poznania oraz członkami Zarządu Ośrodka Centralnego w Warszawie. Ćwiczenia wychowania fizycznego w początkowej fazie miały charakter ogólnorozwojowy. W 1974 r. Studia Wychowania Fizycznego zostały przekształcone w Studia Wychowania Fizycznego i Sportu. Wprowadzono wychowanie fizyczne na III rok studiów, jednocześnie zmieniony został program. Prowadzenie zajęć oparto na modelu treningu sportowego, podział na grupy następował według zainteresowań studentów wybraną dyscypliną sportową. Ta forma prowadzenia zajęć zdała egzamin i jest stosowana do dziś, a studenci mają możliwość wyboru ulubionej dyscypliny sportowej, jak koszykówka kobiet i mężczyzn, siatkówka K i M, pływanie K i M , narciarstwo K i M, turystyka rowerowa, aerobik, ćwiczenia siłowe K i M, tenis stołowy K i M, jogging, piłka nożna, wspinaczka, łyżworolki, samoobrona. Jedynie studenci nie umiejący pływać podlegali obowiązkowej nauce pływania. Ta akcja trwała do 1993 roku i dała pokaźną liczbę osób, którzy nauczyli się pływać.

  Inną formą działalności dydaktycznej Studium było prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych dla studentów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego. Realizacja działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywa się na podstawie Programu Dydaktyczno-Wychowawczego z zakresu kultury fizycznej opracowanego przez pracowników Studium pod redakcją dr. Adama Silskiego. Program ten został opracowany i wydany drukiem w 1978 i uaktualniony w roku 1988. Zawiera pełny zestaw zasobu ćwiczeń określonych dyscyplin sportowych dla różnych grup w zależności od poziomu wyszkolenia sportowego i sprawności fizycznej studentów. W pracy dydaktycznej dużą pomocą były testy sprawnościowe studentów przeprowadzane na początku i końcu roku akademickiego. Testy te były miernikiem takich cech motorycznych jak : szybkość, siła, wytrzymałość, skoczność, zwinność i ogólna koordynacja ruchowa.Taki obraz sprawnościowy studentów był i jest bezcennym materiałem do badań naukowych nie tylko w naszej Uczelni i regionie, ale też i w populacji całego naszego kraju .

  Działalność naukowo-badawcza Studium rozpoczęła się wraz z nawiązaniem kontaktów naukowych z Instytutem Antropologii AWF w Poznaniu i jego dyrektorem Prof.dr hab. Zbigniewem Drozdowskim. Pod jego kierunkiem pracownicy Studium napisali ponad 80 monografii i artykułów naukowych wydanych drukiem. Efektem działalności naukowo-badawczej pracowników Studium były dwa doktoraty napisane w roku 1970 z zakresu badań nad rytmami biologicznymi (Stanisław Kostaszuk) oraz w roku 1971 z zakresu badań rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej studentów na przestrzeni lat 1959 - 1969 (A. Silski).